szeptember 27, 2018

Adatvédelmi tájékoztató

0 Hozzászlás

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Általános rész

1.1 Bevezetés

Skandináv Plusz Kft. (továbbiakban: Adatkezelő, vagy Munkáltató) rendkívül fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A Skandináv Plusz Kft. az ügyfelei személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

1.2 Fogalmi meghatározások

Az adatkezelési tájékoztatóban gyakran előforduló kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológia jellegű feladatok (például táblázatba rendezés, stb.) elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
„tiltakozás”: az érintett bármilyen formában (például szóban, írásban, vagy e-mailen) kifejezett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja az adatkezelőnél, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése abból a célból, hogy az adatkezelő a jövőben csak korlátozottan kezelhesse őket;

1.3 Adatkezelő megnevezése

Név: Skandináv Plusz Kft.
Cím: Győr, Baráti út 1. 
E-mail címe: agnes@saunamaster.hu

1.4 Az adatkezelés biztonsága

A Skandináv Plusz Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, ill. kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR érvényre juttatásához szükségesek.
A Skandináv Plusz Kft. megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

2. Tájékoztatás az érintetteket megillető jogokról

2.1 Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

2.2 Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

2.3 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

2.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

2.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.

2.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

2.7 Az adathordozhatósághoz való jog

A rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

2.8 A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

2.9 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

2.10 Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

2.11 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a rendeletet.

2.12 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

2.13 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai – rendeletnek nem megfelelő – kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait.

3. Adatkezelési tájékoztató

3.1 Tájékoztató a szerződött partnerek, ügyfelek, ill. azok természetes személy képviselőinek személyes adatkezeléséről

Skandináv Plusz Kft. szerződés teljesítése jogcímén, a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként és/vagy szállítóként szerződött természetes személy adatait. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Ebbe az adatkezelési kategóriába tartozik a jogi személy ügyfelek, vevők és/vagy szállítók természetes személy képviselőinek adatai is.
Az adatkezelő adatai:

NÉV:

Skandináv Plusz Kft. 
Győr, Baráti út. 1.

KÉPVISELŐ:

Ügyvezető

HONLAP:

www.skandinavfa.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 
 

Szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

 • Jogi kötelezettség teljesítése
 • Szerződés teljesítése

A KEZELT ADATOK KÖRE:

 • Ügyfelek neve, címe, adószáma
 • Vevői számlák
 • Vevők vételárak, forgalmak
 • Szállítói számlák
 • Ügyfelek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai: természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója

A SZEMÉLYES ADATOKAT MEGTEKINTHETIK:

 • Ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók,
 • Munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók és adatfeldolgozók, így különösen az adatkezelő adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) tevékenységét ellátó munkavállalói, közreműködői és adatfeldolgozói.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:  

A szerződés megszűnését követő 5 év 

Ön az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti személyes adatainak törlését, zárolását. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, élhet egyéb, jogszabályokban meghatározott jogaival, valamint jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos hatósági jogorvoslati kérésével fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH; www.naih.hu) is.
Jogaival kapcsolatos kéréseit az adatkezelő alábbi elérhetőségén, írásban teheti meg:
email: agnes@saunamaster.hu

3.2 Tájékoztató kamerás térfigyelő rendszer alkalmazásáról

Skandináv Plusz Kft. üzemi területein az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, továbbá a vagyonvédelem, nyersanyagok védelme és minőségbiztosítás céljából elektronikus kamerás térfigyelő rendszert alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást tesz lehetővé.
A rendszer rögzíti a területre belépők magatartását is! 
Az adatkezelés jogalapja a területre belépő személyek önkéntes hozzájárulása, amelyet ráutaló magatartással tesz meg. Amennyiben Ön a megfigyelt területre e tájékoztatást megismerve bemegy, ezzel a hozzájárulása megadottnak tekintendő a képfelvétel készítéshez.
Amennyiben ehhez nem kíván hozzájárulni, ne menjen be az információs táblával jelzett területen belülre!

 • A térfigyelő kamerarendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, adatokat közvetlenül rögzít.
 • Harmadik fél számára történő adatközlésre kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor.
 • Automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés kapcsán nem történik.

Az adatkezelő adatai:

NÉV:

Skandináv Plusz Kft. 
Győr, Baráti út 1.

KÉPVISELŐ:

Ügyvezető

HONLAP:

www.skandinavfa.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 
 

Az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, továbbá a vagyonvédelem.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása. 

A KEZELT ADATOK KÖRE:

Az érintett képmása, magatartása

A SZEMÉLYES ADATOKAT MEGTEKINTHETIK:

Ügyvezető

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:  

3 nap

Ön az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti személyes adatainak törlését, zárolását. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, élhet egyéb, jogszabályokban meghatározott jogaival, valamint jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos hatósági jogorvoslati kérésével fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH; www.naih.hu) is.
Jogaival kapcsolatos kéréseit az adatkezelő alábbi elérhetőségén, írásban teheti meg:

 • email: agnes@saunamaster.hu

3.3 Tájékoztató álláspályázathoz kapcsolódó adatok kezeléséről

A Skandináv Plusz Kft. a pályázatok beküldését egyértelmű és kifejezett hozzájárulásként értelmezi, mely feljogosítja a pályázatokban található személyes adatok kezelését az ebben a Tájékoztatóban leírtak szerint.
A Munkáltató az álláspályázatokra beérkezett dokumentumokban található személyes adatokat kizárólag az adott állás betöltéséhez kapcsolódó döntési folyamatban használja fel.
Munkáltató csak olyan személyes adatok megismerhetőségére tart igényt, amelyek lényegesek az adott munkakörrel kapcsolatban.
Munkáltató az adatvédelmi hatóság 2016. évben kelt Tájékoztatója alapján megismerheti a pályázó közösségi oldalakon közzétett nyilvános, a munkavégzés szempontjából lényeges személyes adatait, erről a körülményről előzetes tájékoztatást nyújt a pályázó számára. Munkáltató a pályázó közösségi oldalával kapcsolatban személyes adatot nem ment, nem tárol, nem továbbít.
Az adatkezelő adatai:

NÉV:

Skandináv Plusz Kft. 
Győr, Baráti út 1.

KÉPVISELŐ:

Ügyvezető

HONLAP:

www.skandinavfa.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 
 

a meghirdetett munkakör betöltése, munkaszerződés megkötése

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása. 

A KEZELT ADATOK KÖRE:

a munkakörrel kapcsolatos lényeges adatok köre

A SZEMÉLYES ADATOKAT MEGTEKINTHETIK:

Ügyvezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:  

sikeres pályázat esetén a munkaügyi szabályok szerinti időtartamig, sikertelen pályázat esetén a pályázatról való döntést követő 3 hónapig, mikor is a sikertelen pályázati anyagok teljes mértékben törlésre kerülnek.

A pályázó az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti személyes adatainak törlését, zárolását. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, élhet egyéb, jogszabályokban meghatározott jogaival, valamint jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos hatósági jogorvoslati kérésével fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH; www.naih.hu) is.
Jogaival kapcsolatos kéréseit az adatkezelő alábbi elérhetőségén, írásban teheti meg:
email: agnes@saunamaster.hu

4. Az érintetti kérelmekhez kapcsolódó eljárás

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de minimálisan az érintetti kérelem beérkezésétől számított 30 napon (1 hónap) belül tájékoztatja az érintett magánszemélyt a jogai gyakorlására irányuló kérelmében foglaltak teljesítéséről, a kérelem esetleges elutasításáról és a jogorvoslati lehetőségekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Skandináv Plusz Kft., mint Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • 5.900,- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
Ha a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban megalapozott kétségek merülnek fel, az Adatkezelő további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
 

5. Hatóság elérhetősége

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság http://naih.hu
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adatkezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Mik azok a cookie-k (sütik)?

Az adott honlap a számítógépen vagy mobil eszközökön kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor. Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például az esetlegesen már kitöltött űrlap adatokat, hogy ne kelljen mindig újra beírnia. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezze a cookie-k használatát.

A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatait harmadik fél számára nem adjuk el, valamint nem használjuk azonosításra.

Mire használjuk a cookie-kat?

A weboldalunk a cookie-k segítségével tartja nyilván

  • a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat
  • a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja
  • beleegyezett-e vagy sem abba, hogy honlapunk cookie-kat használjon
  • a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi weboldalunk és szolgáltatásaink fejlesztését

Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.

Honlapunk a következő kétfajta cookie-t használhatja:

 • Átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlapunkkal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.
 • Állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatásakor a kiszolgáló felismerje önt a számítógép ?címkéje? alapján.

Harmadik féltől kapott cookie-k:

 • Google Analytics
  _utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, ennek alapján javítani tudjuk a használhatóságot. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
 • Facebook.com
  datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd: Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.
 • Twitter.com
  __utma; __utmb; __utmc; __utmv; __utmz; _twitter_sess; external_referer; guest_id; k; original_referer: Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Twitter közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.
 • accounts.google.com
  GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session: Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Google közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk.

Ha többet szeretne megtudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten, például a www.allaboutcookies.org weboldalon.

A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linken olvashat: